Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Základní pojmy

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv o koupi zboží uzavíraných společností Spolehnise.cz s.r.o. a jejími zákazníky. 

1.2 Prodávající a provozovatel e-shopu je Spolehnise.cz, s. r. o., IČO 24817261, sídlem V bytovkách 1068/40, Uhříněves, 104 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177026.

1.3 Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která na základě objednávky kupuje zboží, anebo požaduje jeho odeslání příjemci na určené místo.

1.4 Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, které prodávající dodává zboží na určené místo podle objednávky kupujícího.


2. Objednávka zboží a služeb

2.1 Objednávku zboží a služeb lze učinit on-line objednávkou na www.spolehnise.cz.

2.2 Po odeslání objednávky je kupujícímu zasláno e-mailem automatické potvrzení o přijetí objednávky, proto vždy důkladně zkontrolujte správnost emailové adresy. Doručením potvrzení o přijetí objednávky a zaplacením objednávky vzniká mezi kupujícím a prodávajícím smluvní závazkový vztah, dle kterého je prodávající povinen dodat v souladu s těmito obchodními podmínkami objednané zboží na místo dodání. 


3. Dodání zboží

Zboží lze dodat těmito způsoby:

3.1 Osobním vyzvednutím v Květinovém dvorku, Jindřišská 18, Praha 1.

3.2 Doručením na adresu kupujícího nebo příjemce (pokud je odlišná od kupujícího) – po Praze.

3.2.1 Kupující má možnost nechat si za úplatu zaslat SMS oznámení o doručení kytice na své telefonní číslo.


4. Dodací lhůta

Kupující má možnost zvolit si tyto dodací lhůty:

4.1 Normal – do 3,5 hodiny od přijetí a zaplacení objednávky.

4.2 Express – do 2 hodin od přijetí a zaplacení objednávky.

4.3 V jiné datum a hodinu od přijetí a zaplacení objednávky.

 

5. Způsob platby objednávky a cena

5.1 Bankovním převodem na účet prodávajícího, č. účtu 2106297702/2700.

5.2 Platební kartou.

5.3 Zpracování objednávky bude zahájeno hned po obdržení platby.

5.4 Celková cena objednávky je složena z ceny zboží, způsobu dopravy, termínu převzetí a případně z SMS oznámení o doručení zboží.

5.5 Cena za zboží je uvedena u konkrétního zboží, případně jeho varianty, stejně tak cena za zvolený způsob dopravy, termínu převzetí či SMS oznámení.


6. Reklamace

6.1 V případě, že je zboží poškozeno (např. zlámané květiny), má kupující či příjemce právo zboží nepřevzít. V tomto případě má právo na vrácení platby za zboží či novou bezplatnou dodávku stejného zboží.


7. Storno objednávky

7.1 Kupující může stornovat objednávku pouze písemnou formou v podobě e-mailu zaslaného na adresu: Info@spolehnise.cz.

 

8. Záměna květin

8.1 Vzhledem k sezónnosti květin si prodávající vyhrazuje právo záměny druhu nebo barvy květiny jinými, stejně vhodnými oproti fotografii a popisu na stránkách internetového obchodu.

 

9. Připomínání událostí

9.1 Každý návštěvník stránek má možnost si zadat připomenutí jakékoliv pro něj důležité události. Připomenutí události proběhne dle projeveného přání návštěvníka stánek to formou SMS, e-mailem či telefonátem.

9.2 Registrovaný návštěvník si zároveň volí možnost zasílání novinek formou emailu. V případě, že již nechce tyto novinky dále dostávat, má možnost svou vůli projevit.

9.2.1 Projevení vůle nedostávat dále novinky je možné úpravou profilu registrovaného na stránkách Spolehnise.cz nebo formou emailu odeslaného na Info@spolehnise.cz.10. Závěrečná ujednání a ochrana osobních údajů

10.1 Prodávající se zavazuje uchovat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající vytvořených událostí registrovaných osob, ne - členů, zboží a místa určení.

10.2 Prodávající se zavazuje respektovat a chránit tyto osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a bezpečně uchovávány v zabezpečeném informačním systému prodávajícího. Prodávající má právo si poskytnuté osobní údaje dostupnými prostředky ověřit z hlediska pravdivosti a možného záměru, který je v rozporu s českým právním řádem, nebo zda nebyl osobní údaj poskytnut osobou nebo subjektem, kterému informace o osobních údajích nepřináleží. Prodávající poskytnuté a zjištěné osobní údaje využije pouze pro úspěšné vyřízení objednávky, doručení zboží a případnou reklamaci.

10.3 Veškeré právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených jinou smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

10.4 Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit. V případě změny obchodních podmínek nabývají tyto změny okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. Změny nemají vliv na již učiněné objednávky.

10.5 Podáním objednávky kupující vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami souhlas.

 

 

Právní výhrady

1. Základní ustanovení

Informace uvedené na Stránkách jsou poskytovány jako služba zákazníkům. Tyto informace jsou určeny pouze k Vašemu osobnímu a nikoliv obchodnímu použití. Tím, že otevřete nebo budete používat kterékoliv z těchto stránek, výslovně přijímáte a souhlasíte s tím, že budete vázán(a) všemi podmínkami, které jsou uvedeny v tomto právním prohlášení. Nepoužívejte jakoukoliv stránku, pokud jsou tyto podmínky pro vás nepřijatelné a nebudete s nimi souhlasit.

 

2. Vlastnictví

Spolehnise.cz vlastní veškeré stránky a vlastní nebo má práva k používání všech tapet, ikon, znaků, uměleckých řešení, obrázků, grafiky, hudby, textů, a dalšího obsahu stránek ("Obsah") a veškerých řešení HTML, grafického rozvržení, konfiguraci, CGI a dalších kódů a povelových souborů v jakémkoliv formátu, který jsou použity k tvorbě stránek ("Kódy").

Obsah a Kódy stránek jsou chráněny autorským právem. S výjimkou použití pro vlastní neobchodní potřebu není dovoleno stránky kopírovat, distribuovat, upravovat, přenášet, stahovat, převádět, nově publikovat, zveřejňovat, nebo jinak distribuovat jakýkoliv Kód nebo Obsah pro veřejnost nebo obchodní účely a to bez předchozího písemného souhlasu Spolehnise.cz. Veškeré názvy, loga a obchodní značky, které se vyskytují na stránkách jsou majetkem Spolehnise.cz nebo je Spolehnise.cz používá na základě licence.

Cokoliv z výše uvedeného není dovoleno používat k jakémukoliv účelu bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Spolehnise.cz. Vaše opomenutí jednat v souladu s tímto právním prohlášení bude znamenat porušení autorských práv Spolehnise.cz, obchodních značek a dalších vlastnických práv a práv duševního vlastnictví.

 

3. Neposkytnutí licence

S výjimkou, která je výslovně uvedena výše, nic z obsahu tohoto dokumentu nemůže být vykládáno tak, že uděluje jakoukoliv licenci, právo některého patentu, obchodní značku, autorské právo nebo jiné právo duševního vlastnictví průmyslové právo Spolehnise.cz, nebo kterékoliv třetí strany, a to ani jako důsledek předpokladu, bránění nebo jakékoliv jiné formy.

 

4. Využití Vámi předložených informací

Toto právní prohlášení se nevztahuje na osobní informace, které předkládáte prostřednictvím kterékoliv stránky, jako je vaše jméno, adresa, emailová adresa, telefonní číslo a podobné informace.

Spolehnise.cz vítá vaše poznámky a doporučení ke svým stránkám nebo výrobkům, ale nevyhledává a nesnaží se získat jakékoliv nápady, které jsou nebo podléhají ochraně duševního vlastnictví ani doporučení, materiály, nebo jiné informace vztahující se k vývoji, konstrukci, designu a jejich změn, úprav, výroby nebo marketingu ať již stávajících nebo nových výrobků. Předložením takovéto informace společnosti Spolehnise.cz poskytujete záruku na to, že Spolehnise.cz může takovouto informaci publikovat, použít ji ve svém provozu a zahrnout ji do koncepcí produktů a to bez jakékoliv odpovědnosti. Je zakázáno umisťovat nebo přenášet na stránky Spolehnise.cz jakýkoliv materiál, který je nezákonný, zastrašující, hanlivý, nactiutrhačný, nemravný nebo pornografický, nebo materiál porušující jakýkoliv zákon.

 

5. Dementi

Spolehnise.cz publikuje na svých stránkách informace pro pohodlné využívání návštěvníky stánek. Všechny údaje o produktech jsou jen informační. Přesto, že se Spolehnise.cz snaží poskytovat přesné a včasné informace, může dojít k neúmyslným technickým nebo věcným nepřesnostem a k chybám v přepisu. Vyhrazujeme si právo k opravám a změnám na stránkách kdykoliv a bez předchozího upozornění. Ačkoliv společnost Spolehnise.cz vyvinula značné úsilí, aby zobrazila produkty co nejpřesněji, zobrazené barvy produktů závisejí též na monitoru uživatele a Spolehnise.cz nemůže ručit za to, že monitor uživatele přesně zobrazí skutečné barvy výrobku.

Návštěvníci přebírají veškerou odpovědnost a rizika spojená s užíváním stránek. Veškeré informace poskytnutí na stránkách jsou poskytovány "tak jak jsou" a společnost Spolehnise.cz neposkytuje žádné záruky, prohlášení nebo převod práv, ať již výslovný nebo předpokládaný, ve věci informací dostupných na stránkách, včetně jakéhokoliv vyjádřeného nebo předpokládaného ručení o vlastnictví, obchodovatelnosti, neporušení práv nebo vhodnosti pro konkrétní účel.

Spolehnise.cz nemá povinnost aktualizovat své stránky nebo upravovat jejich Obsah nebo Kódy a Spolehnise.cz neponese žádnou odpovědnost z toho titulu, že neaktualizovala uvedené informace. Spolehnise.cz neručí zato, že stránky jsou prosty počítačových virů nebo dalších škodlivých složek a neručí za to, že stránky budou bezchybně nebo nepřerušovaně funkční.

V žádném případě nebude společnost Spolehnise.cz odpovědná za jakoukoliv přímou, konkrétní, nepřímou nebo následnou škodu,nebo jakoukoliv jinou škodu z jakékoliv příčiny včetně ztráty užívání, ztráty na zisku, ztráty dat nebo za jakýkoliv jiný typ škody ať již hmotné nebo nehmotné povahy a , to ať již podle smluvních teorií nebo v občanskoprávním smyslu, či jinak, vyplývající nebo které jsou jiným způsobem ve vztahu k použití nebo výkonu uvedených informací, nebo které jsou přístupny prostřednictvím stránek Spolehnise.cz a to i v případech, kdy společnost Spolehnise.cz byla na možnost škody upozorněna. Pokud se stane, že nebudete spokojeni jakýmkoliv způsobem se stránkami nebo jejich obsahem, vaším jediným odškodněním a možností řešení je přestat stránky navštěvovat.

Spolehnise.cz si vyhrazuje právo zamezit přístupu na stránky nebo změnit služby a výrobky popsané na stránkách kdykoliv bez oznámení předem.

Spolehnise.cz může kdykoliv změnit podmínky stanovené tímto právním prohlášením aktualizací tohoto zveřejnění. Jste vázáni jakoukoliv úpravou právního prohlášení, a proto byste měli pravidelně navštěvovat tuto stránku a projít si podmínky, které se vztahují na užívání stránek a jsou v současnosti platné.

Neplatnost jakéhokoliv ustanovení nebo podmínky tohoto právního prohlášení neovlivní prosaditelnost těch ustanovení právního prohlášení, která budou příslušným sodem považována za prosaditelná.